Cwm Taf Morgannwg Regional WCCIS

Rhestr Termau

WELSH / CYMRAEG ENGLISH / SAESNEG
Byrfoddau Ystyr Abbreviation Meaning
AL Awdurdod Lleol LA Local Authority
BCN Bwrdd Cynghori ar Newid CAB Change Advisory Board
BI Bwrdd Iechyd HB Health Board
BIP Bwrdd Iechyd Prifysgol UHB University Health Board
BIPCTM Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg CTMUHB Cwm Taf Morgannwg University Health Board
BPAD Bwrdd Partneriaeth Arweinyddiaeth Drawsnewidiol TLPB Transformational Leadership Partnership Board
BPR Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol RPB Regional Partnership Board
BRIW Bwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl MHPB Mental Health Programme Board
CBS Pen-y-bont Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr BCBC Bridgend County Borough Council
CBSMT Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful MTCBC Merthyr Tydfil County Borough Council
CBSRhCT Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf RCTCBC Rhondda Cynon Taf County Borough Council
CG Cylch Gorchwyl TOR Terms of Reference
CRG Carfan y Rhaglen Genedlaethol NPT National Programme Team
CRS Carfan Ranbarthol SWGCC WRT WCCIS Regional Team
CTM Cwm Taf Morgannwg CTM Cwm Taf Morgannwg
GAD Grŵp Arweinyddiaeth Drawsnewidiol TLG Transformational Leadership Group
GDC Gwasanaeth Demograffic Cymru WDS Welsh Demographics Service
GG Gweithgor Gweithredol OWG Operational Working Group
GGC Grŵp Gwasanaeth Clinigol CSG Clinical Service Group
GIG Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol NHS National Health System
GRDPR Grŵp Rhannu Demograffeg Person Rhanbarthol RPDS Regional Person Demographics Sharing Group
GRH Gweithgor Rhanbarthol RWG Regional Working Group
IGDC Iechyd a Gofal Digidol Cymru DHCW Digital Health Care Wales
IM Iechyd Meddwl MH Mental Health
MAPPA Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd MAPPA Multi-Agency Public Protection Arrangements
MARAC Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol MARAC Multi-Agency Risk Assessment Conference
MASH Hwb Diogelu Aml Asiantaeth MASH Multi-Agency Safeguarding Hub
MC Merthyr Cynon MC Merthyr Cynon
MS Teams (O365) Microsoft Teams (Office 365) MS Teams (O365) Microsoft Teams (Office 365)
RCC Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid CRM Customer Relationship Management
RHW Rhaglen Waith POW Programme of Work
SWGCC System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru WCCIS Welsh Community Care Information Systems
TG Technoleg Gwybodaeth IT Information Technology
TGCH Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ICT Information and Communications Technology
TIMC Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol CMHT Community Mental Health Team
TRT Trelái Rhondda Taf RTE Rhondda Taf Ely
UFR Uwch Fwrdd Rheoli SMB Senior Management Board