Cwm Taf Morgannwg Regional WCCIS

Glossary of Terms

ENGLISH / SAESNEG WELSH / CYMRAEG
Abbreviation Meaning Byrfoddau Ystyr
BCBC Bridgend County Borough Council CBS Pen-y-bont Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
CAB Change Advisory Board BCN Bwrdd Cynghori ar Newid
CMHT Community Mental Health Team TIMC Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
CRM Customer Relationship Management RCC Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
CSG Clinical Service Group GGC Grŵp Gwasanaeth Clinigol
CTM Cwm Taf Morgannwg CTM Cwm Taf Morgannwg
CTMUHB Cwm Taf Morgannwg University Health Board BIPCTM Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
DHCW Digital Health Care Wales IGDC Iechyd a Gofal Digidol Cymru
HB Health Board BI Bwrdd Iechyd
ICT Information and Communications Technology TGCH Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
IT Information Technology TG Technoleg Gwybodaeth
LA Local Authority AL Awdurdod Lleol
MAPPA Multi-Agency Public Protection Arrangements MAPPA Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd
MARAC Multi-Agency Risk Assessment Conference MARAC Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol
MASH Multi-Agency Safeguarding Hub MASH Hwb Diogelu Aml Asiantaeth
MC Merthyr Cynon MC Merthyr Cynon
MH Mental Health IM Iechyd Meddwl
MHPB Mental Health Programme Board BRIW Bwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl
MS Teams (O365) Microsoft Teams (Office 365) MS Teams (O365) Microsoft Teams (Office 365)
MTCBC Merthyr Tydfil County Borough Council CBSMT Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
NHS National Health System GIG Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
NPT National Programme Team CRG Carfan y Rhaglen Genedlaethol
OWG Operational Working Group GG Gweithgor Gweithredol
POW Programme of Work RHW Rhaglen Waith
RCTCBC Rhondda Cynon Taf County Borough Council CBSRhCT Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
RPB Regional Partnership Board BPR Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
RPDS Regional Person Demographics Sharing Group GRDPR Grŵp Rhannu Demograffeg Person Rhanbarthol
RTE Rhondda Taf Ely TRT Trelái Rhondda Taf
RWG Regional Working Group GRH Gweithgor Rhanbarthol
SMB Senior Management Board UFR Uwch Fwrdd Rheoli
TLG Transformational Leadership Group GAD Grŵp Arweinyddiaeth Drawsnewidiol
TLPB Transformational Leadership Partnership Board BPAD Bwrdd Partneriaeth Arweinyddiaeth Drawsnewidiol
TOR Terms of Reference CG Cylch Gorchwyl
UHB University Health Board BIP Bwrdd Iechyd Prifysgol
WCCIS Welsh Community Care Information Systems SWGCC System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
WDS Welsh Demographics Service GDC Gwasanaeth Demograffic Cymru
WRT WCCIS Regional Team CRS Carfan Ranbarthol SWGCC